Shiv Aarti

Jai shiv omkara har shiv omkara Bhrama vishnu sadashiv ardhagni dhara ||Jai shiv omkara||
Ekkan chaturanan panchanan raje swami panchanan raje |
Hansasan garudasan vrash vahan saje ||Jai shiv omkara||
Do bhuj char chaturbhuj dus bhuj se sohe swami dus bhuj se sohe |
Teeno roop nikharte tribhuvan jan mohe ||Jai shiv omkara||
Akshmala vanmala mundmala dhari swami mundmala dhari |
Chandan mrug mud sohe bhole shashidhari ||Jai shiv omkara||
Swetamber pitamber baghmber ange swami baghmber ange |
Sankadik bhrahmadik bhutandik sange ||Jai shiv omkara||
Kar mein shresth kamandalu chakra trishul dharta swami chakra trishul dharta |
Jagkarta jagharta jagpalan kKarta ||Jai shiv omkara||
Brhama vishnu sadashiv janat aviveka swami janat aviveka|
Pranvakshar me shobit ye teeno eka ||Jai shiv omkara||
Nirgun shiv Ke aarti jo koi nar gave swami jo koi nar gave |
Kahat shivanand swami manvanchit Fal pave ||Jai shiv omkara||